logo

0
New york

2018-03-01

"Aesthetic Resonance", Gallerie Splash Annual exhibition 2018 - 1-4 March, 2018. Visual Art Gallery, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi


Amar Sultan, Anjaenyulu Gundu, Anushka Mukesh, Bhaskar Rao, Dharmendra Rarthore, GR Iranna, HR Das, Kamar ALam, Lal Bahadur Singh, Lalu Prasad Shaw, Lashe Kukhalashvili, Laxma Goud, Laxman Aelay, Mahmood Ahmad, Manish Barodia, Manu Parekh, Milburn Cherian, Mohd Naseem, Nagesh Godke, Primce Chand, Punkaj Manav, Ramesh Gorjala,Sanjay Soni, Seema Kohli, Subhra Das, Subrata Das, Subrata Gagopadhay, Suchsit Sahni, Surya Prakash, Swati Pasari, Thota Vaikuntam, Umed Rawat, Vinita Dasgupta Vivek Kumawat